ماموریت شرکت؛ واقعیت بخشیدن به این شعار:

 

مدیریت پروژه نرم افزاری + مهندسی نرم افزار = موفقیت در اجرای پروژه نرم افزاری